На Хмельниччині 13-річні познущалися над ученицею та виклали фото в «Інстаграм»Кам’янець­-По­діль­ський місь­крайон­ний суд Хмель­ницької об­ласті роз­гля­нув спра­ву про при­тяг­нення до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті ма­те­рі шко­ляр­ки за час­ти­ною 1 стат­ті 184 КУ­пАП. Суд вста­но­вив, що жін­ка ухи­ли­лась від ви­ко­нан­ня бать­ківсь­ких обов’яз­ків.

27 лис­то­па­да в м. Кам’янець­-По­діль­сько­му в при­мі­щен­ні ук­риття лі­цею № 15 13-річ­на шко­ляр­ка вчи­ни­ла ху­лі­гансь­кі дії від­носно дів­чинки та­ко­го ж ві­ку.

Во­на, ра­зом із ще од­ні­єю уче­ни­цею, пок­ла­ли сміт­тя до ка­пю­шо­на кур­тки ін­шої шко­ляр­ки та сфо­тог­ра­фу­ва­ли його.

«Піс­ля чо­го да­не фо­то вик­ла­ла у со­ці­аль­ну ме­ре­жу «Ін­стаг­рам» з під­пи­сом «Му­сор­ка». Вра­хо­ву­ючи ви­ще­вик­ла­де­не, ма­ти здій­снює не­на­леж­не ви­хо­ван­ня сво­єї ди­ти­ни, чим вчи­ни­ла пра­во­по­ру­шен­ня, від­по­ві­даль­ність за яке пе­ред­ба­че­на час­ти­ною 1 стат­ті 184 КУ­пАП. В су­до­во­му за­сі­дан­ні жін­ка під­твер­ди­ла вик­ла­де­ні в про­то­ко­лі об­ста­ви­ни, по­яс­ни­ла, що з донь­кою про­ве­ла бе­сі­ду», — йдеть­ся у ма­те­рі­алах су­ду.

Суд, вив­чивши ма­те­рі­али спра­ви, виз­на­чив по­ка­ран­ня для ма­те­рі та пос­та­но­вив:

«… при­тяг­ну­ти до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті за час­ти­ною 1 стат­ті 184 КУ­пАП та нак­ласти стяг­нення у виг­ля­ді по­пе­ред­ження. Стяг­ну­ти на ко­ристь дер­жа­ви су­до­вий збір у су­мі 536 (п’ят­сот трид­цять шість) грн. 80 коп.»AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW