На Хмельниччині автомобіль наштрикнувся на відбійник, пасажирка отримала травми середньої тяжкостіУ Ле­ти­че­ві ря­ту­валь­ни­ки лік­ві­ду­ва­ли нас­лідки до­рожньо-тран­спортної при­го­ди, у якій трав­му­ва­ла­ся жін­ка 1955 ро­ку на­род­ження. Ста­ла­ся ав­топри­го­да на­пе­ре­дод­ні, 30 сер­пня.

Уве­че­рі на ву­ли­ці Бог­да­на Хмель­ницько­го у Ле­ти­че­ві ав­то­мо­біль CITROEN S-4 зіт­кнув­ся із ме­та­ле­вим від­бій­ни­ком. Внас­лі­док цього па­са­жир­ка от­ри­ма­ла трав­ми се­редньої тяж­кості та бу­ла за­тис­ну­та в ав­то­мо­бі­лі. Її донь­ка — во­дій­ка — не пос­траж­да­ла.

Ле­ти­чівсь­кі ря­ту­валь­ни­ки опе­ра­тив­но при­бу­ли за вка­за­ною ад­ре­сою. Во­ни від­клю­чи­ли аку­му­ля­тор­ну ба­та­рею, деб­ло­ку­ва­ли по­тер­пі­лу та пе­ре­да­ли пра­ців­ни­кам «швид­кої».AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW