На Кам'янеччині неповнолітня "пожартувала" зі "швидкою"



У Кам’янець­-По­діль­сько­му місь­крайон­но­му су­ді Хмель­ницької об­ласті роз­гля­ну­ли ма­те­рі­али спра­ви про при­тяг­нення до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті не­пов­но­літньої за ст. 183 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня.

Не­пов­но­літ­ня 8 лю­то­го 2023 ро­ку близь­ко 23 год. 17 хв. здій­сни­ла за­ві­до­мо неп­равди­вий вик­лик спе­ці­аль­них служб, а са­ме здій­сни­ла дзві­нок на спец­лі­нію "103" та по­ві­до­ми­ла про ДТП, хо­ча нас­прав­ді да­но­го фак­ту не бу­ло, — йдеть­ся у ма­те­рі­алах спра­ви.

В су­до­ве за­сі­дан­ня не­пов­но­літ­ня не з’яви­ла­ся, про міс­це та час роз­гля­ду спра­ви бу­ла по­ві­дом­ле­на на­леж­ним чи­ном, по­да­ла за­яву про роз­гляд спра­ви в її вуд­сутність.

Вив­чивши ма­те­рі­али спра­ви, суд вва­жає, що ви­на до­ве­де­на, а дії дів­чи­ни, які ви­ра­зи­лись у за­ві­до­мо неп­равди­во­му вик­ли­ку пра­ців­ни­ків спе­ці­аль­них служб, слід ква­лі­фі­ку­ва­ти за ст. 183 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня.

Ос­кіль­ки об­ви­ну­ва­че­на на мо­мент вчи­нен­ня пра­во­по­ру­шен­ня не до­сяг­ла ві­сім­надця­ти­річ­но­го ві­ку та щи­ро роз­ка­яла­ся, суд пом’як­шив по­ка­ран­ня.

Від­так, у пос­та­но­ві Кам’янець­-По­діль­сько­го місь­крайон­но­го су­ду йдеть­ся:

Виз­на­ти ви­ну­ва­тою у вчи­нен­ні ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 183 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня, та зас­то­су­ва­ти до неї згід­но із п. 2, ст. 24–1 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня за­хід впли­ву у ви­ді по­пе­ред­ження.

На пос­та­но­ву мо­же бу­ти по­да­но апе­ля­цій­ну скар­гу до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду че­рез Кам’янець­-По­діль­ський місь­крайон­ний суд Хмель­ницької об­ласті про­тя­гом 10 днів з дня ви­не­сен­ня пос­та­но­ви.

Читайте також:"З 1 квітня на Хмельниччині розпочинається нерестова заборона".



AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW