На війні загинув 24-річний солдат з ХмельниччиниЗно­ву біль та сум охо­пив Ше­пе­тівсь­ку гро­ма­ду — ще один зем­ляк від­дав жит­тя за Ук­ра­їну.

Мо­ва йде про 24-річ­но­го Ан­дрія Дя­гі­ле­ва, пише «День за днем.

Як по­ві­до­ми­ли у Ше­пе­тівсь­кій місь­кій ра­ді, Ан­дрій був стар­шим сол­да­том 2 са­мо­хід­но­го ар­ти­ле­рій­сько­го взво­ду 1 са­мо­хід­ної ар­ти­ле­рій­ської ба­та­реї 2 са­мо­хід­но­го ар­ти­ле­рій­сько­го ди­ві­зі­ону бри­гад­ної ар­ти­ле­рій­ської гру­пи:

«За­ги­нув 11 лис­то­па­да 2022 ро­ку при за­хис­ті Бать­ків­щи­ни, ви­явив­ши стій­кість та муж­ність, під час ви­ко­нан­ня бойових зав­дань. Вис­ловлю­ємо сло­ва спів­чуття близь­ким та рід­ним».AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW