На Хмельниччині через складні погодні умови застрягла швидкаРя­ту­валь­ни­ки Хмель­нич­чи­ни ми­ну­лої до­би, 8 січ­ня, за­лу­ча­ли­ся п’ять ра­зів до бук­си­ру­ван­ня ав­то­мо­біль­ної тех­ні­ки.

Во­дії ве­ли­ко­га­ба­рит­них ван­та­жі­вок, за до­бу, що ми­ну­ла, пот­ре­бу­ва­ли до­по­мо­ги ря­ту­валь­ни­ків че­рез ус­клад­нення по­год­них умов. Бук­си­ру­ва­ли ве­ли­кі ав­то у міс­ті Хмель­ницько­му, Вов­ко­ви­нець­кій та Са­та­нівсь­кій тер­гро­ма­дах.

«А от у се­лі Гре­чин­ці Ле­ти­чівсь­кої гро­ма­ди піс­ля 20-ої го­ди­ни ве­чо­ра до­по­мо­га пот­рібна бу­ла бри­га­ді швид­кої ме­дич­ної до­по­мо­ги. Ря­ту­валь­ни­ки від­букси­ру­ва­ли швид­ку, де пе­ре­бу­ва­ло троє лю­дей», — по­ві­дом­ляє Го­лов­не уп­равлін­ня ДСНС у Хмель­ницькій об­ласті.

У цій си­ту­ації до ро­бо­ти за­лу­ча­ли­ся 6 чо­ло­вік осо­бо­во­го скла­ду та 2 оди­ни­ці ря­ту­валь­ної тех­ні­ки.AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW