На Кам'янеччині інваліда оштрафували за торгівлю яблукамиУ Кам’янець­-По­діль­сько­му місь­крайон­но­му су­ді Хмель­ницької об­ласті роз­гля­ну­ли спра­ву про при­тяг­нення до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті, чо­ло­ві­ка, ін­ва­лі­да І­ІІ гр. з ди­тинс­тва, за ч. 1 ст. 160 КУ­пАП.

Су­дом вста­нов­ле­но, що чо­ло­вік 17 бе­рез­ня в м. Кам’янець­-По­діль­ський Хмель­ницької об­ласті здій­сню­вав тор­гівлю про­дук­та­ми з рук у нев­ста­нов­ле­но­му міс­ці. Мо­ва йде про яб­лу­ка. Їх бу­ло 15 кг.

В су­до­во­му за­сі­дан­ні осо­ба, яка при­тя­гу­єть­ся до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті, свою ви­ну у вчи­нен­ні ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 1 ст. 160 КУ­пАП виз­нав пов­ністю та під­твер­див об­ста­ви­ни, заз­на­че­ні в про­то­ко­лі. До сво­їх по­яс­нень до­дав, що че­рез від­сутність тор­го­во­го міс­ця на місь­ко­му рин­ку ви­му­ше­но 17.03.2023 ро­ку здій­сню­вав тор­гівлю з тро­ту­ару яб­лу­ка­ми. Про­сить су­во­ро не ка­ра­ти, — йдеть­ся у ма­те­рі­алах спра­ви.

Від­так, суд пос­та­но­вив:

Виз­на­ти ви­ну­ва­тим у вчи­нен­ні ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 1 ст. 160 КУ­пАП і нак­ласти на нього стяг­нення у ви­ді штра­фу в роз­мі­рі 51 грн., що ста­но­вить три не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­ми до­хо­дів гро­ма­дян без кон­фіска­ції пред­ме­тів тор­гівлі. Стяг­ну­ти на ко­ристь дер­жа­ви су­до­вий збір в роз­мі­рі 536,80 грн.

Пос­та­но­ва мо­же бу­ти ос­карже­на до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду че­рез Кам’янець­-По­діль­ський місь­крайон­ний суд Хмель­ницької об­ласті про­тя­гом 10 днів з дня ви­не­сен­ня.

Читайте також:"На Кам’янеччині у колишньому панському маєтку планують облаштувати хоспіс".AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW