18-річний юнак з Івано-Франківщини збував амфетамін у ХмельницькомуЗа про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва Ок­ружної про­ку­ра­ту­ри міс­та Хмель­ницько­го на не­за­кон­но­му прид­банні та збе­рі­ган­ні з ме­тою збу­ту особ­ли­во не­без­печної пси­хот­ропної ре­чо­ви­ни у ве­ли­ких роз­мі­рах вик­ри­то 18-річ­но­го меш­канця Іва­но-Фран­ківщи­ни.

«В хо­ді до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня кри­мі­наль­но­го про­вад­ження, що здій­сню­єть­ся слід­чи­ми Хмель­ницько­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції ГУНП в об­ласті вста­нов­ле­но, що хло­пець ку­пу­вав че­рез ме­ре­жу Ін­тернет ам­фе­та­мін, роз­фа­со­ву­вав в згор­тки та збу­вав ме­то­дом «зак­ла­док» в об­ласно­му цен­трі. Міс­цезна­ход­ження пе­ре­си­лав «по­куп­цям» у те­лег­рам-ка­нал», —по­ві­до­ми­лапрес­служ­ба Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри.

Злов­мисни­ка зат­ри­ма­но в по­ряд­ку ст. 208 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

У нього ви­яви­ли та ви­лу­чи­ли близь­ко 14 г за­бо­ро­не­ної ре­чо­ви­ни.

Фран­ківча­ни­ну по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру за ч. 2 ст. 307 КК Ук­ра­їни та об­ра­но за­по­біж­ний за­хід у ви­ді три­ман­ня під вар­тою.

Йому заг­ро­жує від 6 до 10 ро­ків ув’яз­нення з кон­фіска­ці­єю май­на.AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW