На Хмельниччині скоротилася кількість випадків COVID-19За тиж­день, із 17 до 23 жов­тня, на Хмель­нич­чи­ні COVID-19 під­твер­ди­ли у 830 осіб (на 318 ви­пад­ків мен­ше, ніж по­пе­реднього тиж­ня).

Нез­ва­жа­ючи на змен­шення кіль­кос­ті но­вих хво­рих, чис­ло гос­пі­та­лі­зо­ва­них за­ли­ши­ло­ся прак­тично на рів­ні ми­ну­ло­го тиж­ня — 206 про­ти 213. За тиж­день че­рез ус­клад­нення, спри­чи­не­ні ко­ро­на­ві­рус­ною хво­ро­бою, по­мер­ли 11 осіб, що на 3 мен­ше, ніж тиж­нем ра­ні­ше. Оду­жа­ли 1666 гро­ма­дян, — по­ві­до­ми­ла ДУ "Хмель­ницький ОЦКПХ МОЗ".

Го­лов­ний дер­жавний са­ні­тар­ний лі­кар Хмель­ницької об­ласті Ми­ко­ла Габ­ри­ке­вич на­га­дує про не­об­хідність дот­ри­ман­ня про­ти­епі­де­міч­них за­хо­дів та ре­ко­мен­дує вак­ци­ну­ва­тись про­ти COVID-19:

— Це до­по­мо­же уник­ну­ти важ­ко­го пе­ре­бі­гу хво­ро­би та гос­пі­та­лі­за­ції.

Читайте також:"Кам'янецькі школярі змагались за першість у конкурсі художнього читання".AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW