Ракетна атака сусідньої з Хмельниччиною області: серед загиблих дитина14 лип­ня під час по­віт­ря­ної три­во­ги, яка охо­пи­ла май­же всю те­ри­то­рію Ук­ра­їни, від ра­кет пос­траж­да­ла Він­ниць­ка область.

«Прильоти у Він­ни­ці. По­пе­редньо, 3 ро­сій­ські ра­ке­ти по­ці­ли­ли в бу­дів­лю з офіс­ни­ми при­мі­щен­ня­ми. Від уда­рів пос­траж­да­ли та­кож роз­та­шо­ва­ні не­по­да­лік жит­ло­ві бу­дин­ки. На­ра­зі ві­до­мо про 6-х по­ра­не­них та 2-х за­гиб­лих, се­ред яких ма­лень­ка ди­тин­ка» - о­ло­ва На­ці­ональ­ної по­лі­ції Ук­ра­їни Ігор Кли­мен­ко.

Як заз­на­чає го­ло­ва Нац­по­лі­ції, на міс­ці прильотів ви­ник­ла по­же­жа, во­гонь пе­ре­ки­нув­ся і на ав­тосто­ян­ку. За­раз там го­рять близь­ко 50 ав­то­мо­бі­лів. Над лік­ві­да­ці­єю вог­ню пра­цю­ють ря­ту­валь­ни­ки.AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW