На Хмельниччині ошукали переселенку під приводом надання соціальної допомогиДня­ми до пра­во­охо­рон­ців звер­ну­ла­ся 54-річ­на жи­тель­ка м. Сє­вє­ро­до­нецьк, що на Лу­ган­щи­ні, яка тим­ча­со­во про­жи­ває в се­ли­щі Смот­рич. По­тер­пі­ла по­ві­до­ми­ла, що під при­во­дом на­дан­ня со­ці­аль­ної до­по­мо­ги шах­раї зня­ли з її ра­хун­ку всі кош­ти — 47 513 гри­вень. Та­кий ви­па­док — не­по­оди­но­кий. Про це по­ві­до­ми­ла по­лі­ція Хмель­ницької об­ласті на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Тож пра­во­охо­рон­ці зак­ли­ка­ють гро­ма­дян бу­ти обач­ни­ми і не пе­ре­хо­ди­ти за не­пе­ре­ві­ре­ни­ми по­си­лан­ня­ми.

«Жін­ка роз­по­ві­ла, що їй у ме­сен­дже­рі Viber на­дій­шло по­ві­дом­лення про мож­ли­вість от­ри­ма­ти со­ці­аль­ні вип­ла­ти з ак­тивним по­си­лан­ням. Жін­ка пе­рей­шла за ним, піс­ля чо­го те­ле­фон заб­ло­ку­вав­ся, а з її бан­ківсь­кої кар­тки бу­ло зня­то біль­ше 47 ти­сяч гри­вень», — заз­на­чи­ли по­ліс­ме­ни.

За да­ним фак­том діз­на­ва­чі від­кри­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 1 ст. 190 (Шах­рай­ство) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни і на­ра­зі вста­нов­лю­ють усі об­ста­ви­ни.AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW